بامداد عشق

زمزمه کن...

در راه رسیدن به بهشت، نغمه عشق را، در رویای شادی بخشت بیفزا...

بامدادان در پیش است، و تو از تاریکی غم، نشان زیبای رسیدن را به جهان بنما...

زمزمه کن، رویای شادی بخش وصال را...

/ 1 نظر / 9 بازدید