رفتن...

 

داشتن آرامش، قشنگ است؛ اما...

هنرمندی آن است که آرام کنی...

 

برای آرام شدن و آرام کردن، راه‏های بسیاری است؛ هرچه که باشد، نهایت آرامش، سکون نیست، سکوت نیست...

 

/ 0 نظر / 6 بازدید